Polityka Ochrony Danych w DOMO Group Sp. z o. o.

DOMO Group Sp. z o. o. podchodzi do ochrony danych osobowych ze szczególną starannością. Ochrona Państwa prywatności jest naszym priorytetem

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez DOMO Group Sp. z o. o. Państwa danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOMO Group Sp. z o. o., NIP: 5842812787, REGON: 520979978, numer telefonu: +48 795 600 333, adres e-mail: biuro@domonieruchomosci.com (dalej także jako: „DOMO” lub „Administrator”).

W każdym przypadku ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 • przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych, którym na dzień przekazania niniejszej informacji jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W żadnym przypadku DOMO nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Pana/Pani i które jednocześnie są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.W przypadku, gdy Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, w ramach kontaktu związanego z zainteresowaniem naszymi usługami, w tym naszą ofertą:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • przedstawienia i omówienia propozycji współpracy, to jest prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”);
  • jeżeli wyraził(a) Pan/Pani takie życzenie – podjęcia czynności przed zawarciem umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Pana/Pani żądanie – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności obowiązków księgowych, sprawozdawczych, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu może spowodować niemożność świadczenia przez DOMO usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prawidłowej realizacji ww. umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 3. Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, to jest okres przedstawienia i omówienia propozycji współpracy do czasu Pana/Pani decyzji o nawiązaniu bądź nienawiązywaniu współpracy, w przypadku decyzji o nawiązaniu współpracy i żądania podjęcia czynności przed zawarciem umowy – przez okres trwania tych czynności, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres biegu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą oraz okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym we współpracy z DOMO lub na zlecenie DOMO czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym obsługę Administratora w zakresie księgowym i prawnym.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, w związku z koniecznością dokonania czynności przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy Państwem a Klientem DOMO:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • dokonania czynności przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy Panem/Panią a Klientem DOMO, w tym w szczególności wskazania adresowego, prezentacji nieruchomości, przygotowania transakcji;
  • ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności obowiązków księgowych, sprawozdawczych, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu może spowodować niemożność realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, w tym wskazania adresowego i prezentacji nieruchomości.
 3. Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, to jest okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy Panem/Panią a Klientem DOMO do czasu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, a po tym czasie będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres biegu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą oraz okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym we współpracy z DOMO lub na zlecenie DOMO czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym obsługę Administratora w zakresie księgowym i prawnym. Ponadto zebrane dane mogą być ujawnione:
  • osobom sprzedającym nieruchomość, którą Pan/Pani jest zainteresowany/a – w przypadku, gdy DOMO pośredniczy w nabyciu nieruchomości; albo
  • osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, którą Pan/Pani sprzedaje – w przypadku, gdy DOMO pośredniczy w zbyciu nieruchomości.

W przypadku, gdy Państwa dane pozyskaliśmy w związku ze współpracą pomiędzy DOMO a Państwem jako przedsiębiorcami lub podmiotem przez Państwa reprezentowanym:

 1. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą podmiot, to:

  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • kontaktu z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym w celu podejmowania czynności przed zawarciem umowy z tym podmiotem oraz w przypadku zawartej umowy w celu jej wykonywania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”);
  • ochrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń jako realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymał od podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje.

  Kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzane przez Administratora to imię, nazwisko oraz dane kontaktowe.  Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to:  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • kontaktu z Panem/Panią, w tym w celu podejmowania czynności przed zawarciem umowy z Panem/Panią oraz w przypadku zawartej umowy w celu jej wykonywania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f), a także art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • ochrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń jako realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podanie Pana/Pani danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celów przetwarzania, o których mowa powyżej.

 2. Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres biegu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą oraz okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym ZUS, organom podatkowym, właściwym organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym we współpracy z DOMO lub na zlecenie DOMO czynności dotyczące działań podejmowanych w ramach realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym obsługę Administratora w zakresie księgowym, kadrowym i prawnym.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług w oparciu o umowę pośrednictwa:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zawartej przez Pana/Panią z DOMO – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”);
  • ochrony przed potencjalnymi roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń jako realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności obowiązków księgowych, sprawozdawczych, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub wyrażenie sprzeciwu może spowodować niemożność świadczenia przez DOMO usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prawidłowej realizacji ww. umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 3. Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania opisanego powyżej, to jest okres wykonywania umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres biegu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze współpracą oraz okres wymagany do wypełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wybranym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym we współpracy z DOMO lub na zlecenie DOMO czynności dotyczące działań podejmowanych na Pana/Pani rzecz w ramach realizacji celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym obsługę Administratora w zakresie księgowym i prawnym. Ponadto zebrane dane mogą być ujawnione:
  • notariuszowi i organom administracji publicznej – w celu przygotowania i obsługi transakcji nabycia/zbycia nieruchomości;
  • podmiotom reprezentującym drugą stronę potencjalnej transakcji sprzedaży nieruchomości; a ponadto:
  • osobom sprzedającym nieruchomość, którą Pan/Pani jest zainteresowany/a – w przypadku pośrednictwa w nabyciu nieruchomości; albo
  • osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, którą Pan/Pani sprzedaje – w przypadku pośrednictwa w zbyciu nieruchomości.